Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

(Mgr. Barbora Moravčíková)

IČO: 47648732

DIČ: 1085780234

IČDP: SK1085780234

so sídlom: Budmerice 1, 90086

zapísanej u Okresného úradu Pezinok, číslo živnostenského registra 130-23575                       

kontaktníéúdaje: Barbora Moravčíková

email   biobeauty@biobeauty.sk

telefón 0944 058 884

www.biobeauty.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.BioBeauty.sk…..(ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Orgány dozoru:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto

so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Odbor hygieny výživy, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov

02/43338286

0917 426 111

0917 235 453

ruzvba@uvzsr.sk

www.ruzvba.sk

Orgány dozoru nad dodržiavaním platných predpisov o zásielkovom predaji:

Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170

 

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú konečné vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku s povinnosťou platby“……. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci priobjednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchtoobchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípadeuzavretápotvrdením o prijatíkupujúcim na emailovú adresupredávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácieku pujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúc ipristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednáva ťtovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a priobjednávanítovaru je kupujúcipovinnýuvádzať správne a pravdivovšetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúcipriakejkoľvek ich zmenepovinnýaktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a priobjednávanítovarusúpredávajúcimpovažované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemuúčtu je zabezpečenýužívateľskýmmenom a heslom. Kupujúci je povinnýzachovávaťmlčanlivosťohľadominformáciínevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúcinenesiezodpovednosť za prípadné zneužitiezákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúcinie jeoprávnenýumožniť využívaniezákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúcimôžezrušiťužívateľský účet, a to najmä v prípade, keďkupujúcisvojužívateľský účet dlhšienevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnejzmluvya týchtoobchodných podmienok.
 6. Kupujúciberie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybaveniapredávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet: SK03 0200 0000 0032 5347 8057 vedený vo VÚB banke, majiteľom účtu je  Barbora Moravčíková
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti pri osobnom odbere na výdajni zásielok Zásielkovne…...
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovan ealebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosťobalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípadezistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojupodnikateľskú činnosťakospotrebiteľ,má právo od kúpnejzmluvyodstúpiťaj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehotapre odstúpenie od zmluvypredstavuje14 dní
 • odo dňaprevzatiatovaru,
 • odo dňaprevzatia poslednej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvyniekoľkodruhovtovarualebododanieniekoľkýchčastí
 • odo dňaprevzatia prvej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúcinemôže okrem inéhoodstúpiť od kúpnejzmluvy:
 • o poskytovaní služieb, akboli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasompred uplynutím lehotypre odstúpenie od zmluvy a predávajúcipreduzavretímzmluvyoznámilkupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávketovarualebo služby, ktorých cena závisí na výkyvochfinančného trhu nezávisle na vôlipredávajúceho a ku ktorémumôžedôjsťv priebehulehotypre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov,ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,ktorémôžubyťdodané až po uplynutí tridsiatichdní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôlipredávajúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýbol upravenýpodľaprianiakupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýpodlieharýchlejskaze, ako ajtovaru, ktorýbol po dodanívzhľadom na svoju povahu nenávratnezmiešaný s inýmtovarom,
 • o dodávketovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávkenovín, periodíkalebočasopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 1. Predodržanielehotypre odstúpenie od zmluvy musí kupujúciodoslaťprehlásenie o odstúpenív lehotepre odstúpenie od zmluvy.
 2. Preodstúpenie od kúpnejzmluvymôžekupujúcivyužiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnejzmluvyzašle kupujúcina emailovúalebo doručovaciuadresu predávajúceho uvedenú v týchtoobchodných podmienkach.Predávajúci potvrdí kupujúcemubezodkladneprijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorýodstúpil od zmluvy, je povinnývrátiťpredávajúcemutovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúciznáša náklady spojené s vrátenímtovarupredávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovarnemôžebyť vrátený presvoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpikupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúcibezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakýmspôsobom. Predávajúcivrátikupujúcemu prijaté peňažné prostriedkyinýmspôsobomlenvtedy, ak s tým kupujúcisúhlasí a ak mu tým nevzniknúďalšie náklady.
 5. Akkupujúci zvolil iný než najlacnejšíspôsobdodaniatovaru, ktorýpredávajúciponúka, vrátipredávajúcikupujúcemu náklady na dodanietovaru vo výškezodpovedajúcejnajlacnejšiemuponúkanémuspôsobudodaniatovaru.
 6. Ak odstúpikupujúci od kúpnejzmluvy, nie jepredávajúcipovinnývrátiť prijaté peňažnéprostriedkykupujúcemuskôr, než mu kupujúcitovarodovzdáalebopreukáže, že tovarpredávajúcemuodoslal.
 7. Tovarmusí vrátiťkupujúcipredávajúcemunepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúcioprávnený jednostrannezapočítať proti nároku kupujúceho na vráteniekúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnenýodstúpiť od kúpnejzmluvy z dôvoduvypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebokeďvýrobca, dovozcaalebododávateľtovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúcehoprostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiv lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnejzmluvyvšetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho na základezmluvy prijal, a torovnakýmspôsobom, poprípadespôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýbadojednanie, má také vlastnosti, ktorépredávajúcialebovýrobcapopísalaleboktorékupujúciočakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcimvykonanej,
 • satovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitiepredávajúci uvádzaalebokuktorémusatovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovarzodpovedá akostialeboprevedeniudohodnutej vzorkyalebo predlohy, ak bola akosťalebo prevedenie určenépodľadohodnutej vzorkyalebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcommnožstvealebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkámprávnych predpisov.
 1. Aksa vada prejaví v priebehušiestichmesiacov od prevzatiatovarukupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pr iprevzatí. Kupujúci je oprávnenýuplatniť práva z vady, ktorása vyskytne u spotrebného tovaru v dobedvadsať štyri mesiacov od prevzatia.Toto ustanovení sanepoužije u tovarupredávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorúbola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenietovaruspôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovarupre vadu zodpovedajúcu miere používaniaalebo opotrebenia, ktorútovar malpriprevzatíkupujúcim, aleboak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môžekupujúcipredávajúcemupredložiťreklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôžetovarriadneužívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijaťreklamáciu v ktorejkoľvekprevádzkarni, v ktorej je prijatiereklamácie možné, prípadne i v sídle alebomiestepodnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu.Predávajúci je povinnýkupujúcemuvydaťpísomnépotvrdenie o tom, kedykupujúci právo uplatnil, čo je obsahomreklamácie a aký spôsob vybaveniareklamáciekupujúci požaduje, ako ajpotvrdenie o dátume a spôsobevybaveniareklamácie, vrátanepotvrdenia o vykonaní opravy a dobejejtrvania, prípadnepísomnéodôvodneniezamietnutiareklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osobaje povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, jePredávajúcialebo ním poverený pracovník alebo určená osobapovinný určiť spôsob vybaveniareklamácieihneď, v zložitýchprípadoch najneskôr do trochpracovnýchdní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Márne uplynutietejtolehotysa považuje za podstatné porušeniezmluvy a kupujúci má právo od kúpnejzmluvyodstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatneniareklamáciesa považuje moment, kedydôjdeprejavvôlekupujúceho (uplatnenie práva z vadnéhoplnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúcipísomneinformuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z vadného plneniakupujúcemu nepatrí, akkupujúcipredprevzatím veci vedel, že vec má vadu, aleboakkupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenejreklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môžekupujúci u predávajúcehouplatniťv lehote do jednéhomesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbuspôsobureklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvnýchstránohľadom práv z vadného plneniasariadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007Z. z., o ochranespotrebiteľa v zneníneskorších predpisov.

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomnedoručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchtoobchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účtealebo v objednávke.

 

IX.

Mimo súdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemuriešeniuspotrebiteľských sporou z kúpnejzmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu preriešenie sporov on-line nachádzajúcusa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiťpririešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnejzmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrumSlovenská republika, so sídlomMlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestompodľa NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešeníspotrebiteľskýchsporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojejpôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekciavykonáva vovymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetkydojednaniamedzipredávajúcim a kupujúcimsaspravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akvzťah založený kúpnouzmluvou obsahuje medzinárodnýprvok, strany sa dohodli, že vzťahsariadi právom Slovenskej republiky. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľavyplývajúce z všeobecnezáväznýchprávnychpredpisov.
 2. Predávajúcinie je vovzťahukukupujúcemu viazanýžiadnymikódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkampredávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležípredávajúcemu. Je zakázanékopírovať, upravovaťaleboinakpoužívať webové stránky aleboich časť bez súhlasupredávajúceho.
 4. Predávajúcinenesiezodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledkuzásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmieprivyužívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohlimaťnegatívnyvplyv na jeho prevádzku a nesmievykonávaťžiadnučinnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnenezasahovať či neoprávneneužívať programové vybaveniealeboďalšie súčastitvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluvavrátaneobchodných podmienok je archivovanápredávajúcim v elektronickej podobe a nie jeverejne prístupná.
 6. Znenieobchodných podmienokmôžepredávajúcimeniť či dopĺňať. Týmto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho zneniaobchodných podmienok.
 7. Prílohouobchodných podmienokje vzorový formulárpre odstúpenie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  25.5.2018.

 

Mgr. Barbora Moravčíková